H I R O K O   

T S U C H I M O T O

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE/ ECOLOGY OF VIOLENCE

 

Saturday 21 September 2019, 9:00-21:00

Östersund bus station, Sweden

 

 70169563 2540791265959045 1659527272425586688 o

 

När: Lördag 21 september 2019, kl 09.00–21.00
Var: Busstorget, Hamngatan 14, Östersund

*Sydsamiska och English below

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE är en publik programdag inom konstnärsgruppen IntraGalactic arts collectives arbete med Busstorget Östersund och Länstrafiken Jämtland. Projektet arbetar med performance som konstform för att undersöka konstens roll på offentliga platser inom Statens konstråds satsning Lokala konstprojekt.

Dagen äger rum under projektets Forskningsvecka #2 med konstnärerna Alicja Rogalska, Hiroko Tsuchimoto, Malin Ståhl och Anita Wernström. VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE bjuder in till att ta del av performanceverk av konstnärerna, samtalsserien Mellan stolarna / Stovli gaskem / Inbetween och Busstorget-bladet #2 fanzine-workshop.
Programmet utgår från Busstorget i Östersund.

PERFORMANCEPROGRAM
Det är gratis att delta i alla performance.

Kollektiv handling: Melankoli (lördag)
9.00–11.00 Utgår från Busstorget. Samling för avresa kl 09 vid gate 10.
Hiroko Tsuchimoto
Delta i den kollektiva handlingen Melankoli (lördag). Vi reser tillsammans med buss för att samla pinnar i en skog. Konstnärer föreslår samlandet av pinnar som en icke-produktiv aktivitet, melankolin, för individer att återhämta sig, överleva, förlika sig och blomstra på sätt som inte upprätthåller maktstrukturer.
Ta på dig kläder som passar för att gå i skogen. Inga förkunskaper krävs.

Kollektiv handling: Jag tar av mig skorna i hallen
Pågår hela dagen.
Malin Ståhl
Att ta av sig skorna vid dörren är en vana som förhåller sig till hemmet. Vad händer med en plats som Busstorget när dess besökare tar av sig skorna vid dörren? Delta gärna i denna kollektiva handling och ta av dig skorna på en av dörrmattorna vid Busstorgets entréer.

Jag vill gå över platsen som om jag bär matkassar
Återkommande under dagen.
Performance av konstnären Anita Wernström

Kollektiv handling: Det är inte bussen vi väntar på
14.00–14.45 Samling vid Länstrafikens reception
Alicja Rogalska
Utforska väntandet och fundera på specifika frågeställningar på det personliga, lokala eller globala planet. Ingen förberedelse krävs, du kommer att ges tydliga instruktioner.

SAMTALSPROGRAM
mellan stolarna / stovli gaskem / inbetween
Plats: Parkerad Länsbuss på Kyrkgatan / Busstorget.
Konstnärerna i samtal med inbjuden gäst. Samtalen sker på svenska och engelska med sammanfattning på sydsamiska av Patricia Fjellgren.

11.00–12.00
Vad vill du att jag ska göra för dig?
Gäst: Anna Gredander
Busstorget är allas men ändå inte någons. Det lever nästan ett eget liv. Vad betyder förmåga till förändring? Vilka vägar väljer vi?

13.00–14.00
Att berövas ett språk
Gäst: Tomas Colbengtsson
Vad sker när språket tas ifrån en? Med utgångspunkt i Faamoe, den första konstnärsmonografin på sydsamiska, samtalar Tomas Colbengtsson om språk och identitet.

15.00–16.00
Performance som offentlig konst
Gäst: Andreas Roth, curator Statens konstråd
Andreas, curator på Statens konstråd, samtalar om hur performance som konstform kan ta plats i offentliga rum.

16.00–17.00
Kroppen som arkiv – reaktioner på platsen
Reflektioner och sammanfattning av dagen. Vad får en med sig efter ett performance? Vad betyder det att själv vara bärare av upplevelsen?

WORKSHOP
12.00–16.00
BTB – Busstorget-bladet #2
Drop-in-workshop: skriva och göra tidning med journalisten Malin Palmqvist. Busstorget-bladet är vårt eget fanzine där dina tankar får ta plats. Temat för andra tidningen är Framtiden.
17.00
Release av BTB #2. Översättning till sydsamiska av Patricia Fjellgren.

Jämtlands län är unikt i Sverige, både genom sin stora geografiska yta och att det bara finns en större tätort, placerad i mitten av länet. Detta gör att busstorget i Östersund är länets absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. Platsen kan ses som länets hjärta. Busstorget är dels en plats där resenärer passerar förbi, men samtidigt en otrygg plats där unga resenärer kan känna sig utsatta. Genom performance som konstnärlig metod vill IntraGalactic arts collective undersöka det sociala tillståndet, människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet. De ser styrkan och potentialen i performance som en konstform där de kan utgå från metoden människa till människa, i ett här och nu på platsen. Om vi ser busstorget som länets hjärta och busslinjerna som ett mycel som binder glesbygden samman med sin centrumort så är människorna de som håller liv i platserna.

Om IntraGalactic arts collective
IntraGalactic arts collective är ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening anslutna till Sveriges konstföreningar. Föreningen startade 2014 och verkar inom bildkonstområdet. Kollektivet har satelliter i Stockholm, Vingåker och Östersund. IntraGalactic arts collective är intresserade av konstproduktion och arbetar med fokus på möten och samtal. De organiserar residens, utställningar, workshops, performancelabb, seminarier och symposier, samtalsserier och läsecirklar. Inom dessa fora skapas platser för utbyte konstnär till konstnär och ger utrymme till samtal kring processer och det ‘ofärdiga’. En publik exponering, och utbytet med en publik, är viktigt och IntraGalactic arts collectives olika arrangemang avslutas alltid med ett tillfälle som är öppet för allmänheten. Även här ligger fokus på samtal och dialog in då IntraGalactic arts collective är intresserade av att föra en dialog med besökarna.
___________________________________________________________________
VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE
Laavvadahke skiereden 21 b. 2019
Tïjjh 09 - 21

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE IntraGalactic arts collectives programmebiejjie gusnie sijhtieh vuesiehtidh mejnie barkeme dej sijjine ektine Bussetåarje Staaresne jïh Leenenvalkese Jïemhtesne. Prosjeekte kåanstevuekine barka maam gohtje performance, desnie sijhtieh goerehtalledh mij kåansten nuepie dagkarinie byjjes sijjine gusnie Staaten kåansteraerie meatan orreme jïh dåårjeme dejtie Lïhkesdajven kåansteprosjeektide.
Daate biejjie prosjeekten Dotkemevåhkosne #2 dej tjiehpiejgujmie Alicja Rogalska, Hiroko Tsuchimoto, Malin Ståhl jïh Anita Wernström. VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE datnem bööresåvva meatan årrodh dej tjiehpiej performancevierhkine, soptsestallemisnie ‘mellan stolarna /stovli gaskem/inbetween jïh Busstorget-bladet/Bussetåarje-plaerie #2 fanzine-workshop.

PERFORMANCEPROGRAMMME
*Kollektijve dahkoe datnem bööresåvva meatan årrodh.
Gaajhkh performanch maaksoen namhtah.

Kollektijve dahkoe: Aejvere (laavvadahke)
9-11 Aalka dehtie Bussetåarjeste. Tjåanghkenibie ts. 09-dennie sijjesne nr. 10.
Hiroko Tsuchimoto
Meatan årrodh kollektijve dahkosne Aejvere (laavvadahke). Mijjieh ektesne bussine minnieh skåajjesne gaarph tjöönghkedh. Daase tjiehpieh raeriestamme gosse gaarph tjöönghkedh daate dahkoe ij mïsse gænnah, barre aejvierisnie, gusnie vorpesmehtedh, bïerkenidh, måahtadidh jïh sjïdtedidh nemhtie olles ij faamoestruktuvride tjåadtjohth. Tsaekieh vaarjoeh mah skåajjese sjiehtieh. Ij maam daarpesjh åvtelhbodti maehtedh.

Kollektive dahkoe: Gaamegidie kåavesne sigkem.
Gaajhke biejjie.
Malin Ståhl
Gaamegidie oksebealan sigkie nemhtie guktie gåetesne aaj dorje.Mij heannede dagkarinie sijjine goh Bussetåarje gosse guessieh tjuerieh gaamegidie oksebealan sigkedh? Årroeh meatan daennie kollektijve dahkosne jïh gaamegidie sigkh oksen akten jïevegasse Bussetåarjesne.

Sïjhtem sijjiem restiedidh goh beapmoeveaskoeh guedtieminie.
Abpe biejjesne.
Performance tjiehpijinie Anita Wernström

Kollektijve dahkoe: „Ibie bussem vuertieh”
14-14:45 Tjåanghkenidh Leenenvalkesen dåastoehtæmman.
Alicja Rogalska
Årroeh meatan akten performance gusnie vuertemem ektesne goerehtallebe. Mearan vuertieminie ij åadtjoeh tellefovnem nuhtjedh, lohkedh jallh jïermestalledh ovmessie gyhtjelasside jïjtjen bïjre, lïhkessijjien jïh globaale planeeten bïjre. Minngemes tjåanghkenibie soptsestallebe mijjen åssjalommesi bïjre. Ij daarpesjh åvtelbodti maam darjodh, datnem tjïelkelaakan buerkeste gosse aalka.

SOPTSESTALLEMEPROGRAMME
‘mellan stolarna/stovli gaskem/inbetween’
Tjiehpijh akten guessine soptsestellieh. Svïenske jïh engelske gïeline soptsestellieh jïh Patricia Fjellgren åarjelsaemien gïelese ektede.

11-12 ”Maam sïjhth edtjem dutnjien darjodh? - guessie Anna Gredander.
Bussetåarje lea gaajhkesi, læjhkan ij gïen gænnah. Dan lea mahte jieleme. Guktie guarkedh nuepiem jeatjahtehtedh? Mij geajnojde veeljebe?

13-14 Gosse gïelem dassa - guessie Tomas Colbengtsson jïh Patricia Fjellgren.
Mij heannede gosse gïelem dassa? Gærjeste Faamoe, dennie voestes tjiehpijemonografijesne åarjelsaemien, Tomas jïh Patricia soptsestalla gïelen jïh identiteeten bïjre.

15-16 Performance byjjes kåanstine – guessie Andreas Roth.
Andreas, curator Staaten kåansteraeresne, soptsestalla guktie performance kåanstevuekine maahta sijjiem byjjes tjïehtjelinie åadtjodh.

16-17 Bolle våarhkojne – vaastoeh sijjesne.
Åssjalommesh jïh ektiedimmie biejjeste. Maam åådtje mænngan akten performance, guktie lea jïjtje meatan årrodh heannadimmien guedtijinie.

BARKOEDÅEHKIE/WORKSHOP
12-16 BTB – Bussetåarje-plaerie #2
Barkoesijjie gosse barre tjaangedh/Drop-in-workshop: tjaeledh jïh journalistine Malin Palmqvist plaeriem darjodh. Bussetåarje-plaerie mijjen jïjtsh gusnie sijjie dejtie dov åssjalommesidie. Mubpien plaerien aamhtese lea ’Båetije biejjie’.
17 Release dehtie BTB #2. Patricia Fjellgren åarjelsaemien toelhkeste.

IntraGalactic arts collective
IntraGalactic arts collective akte initiatijve tjiehpijistie, akte ideelle siebrie mij Sveerjen kåansteseabran veadtaldihkie. Siebrie tseegkesovvi jaepien 2014 jïh dan vierhkie guvviekåanste. Kollektijven satelihth Stuehkesne, Vingåkerisnie jïh Staaresne. IntraGalactic arts collective kåanstedorjesistie murrede evtemes tjåanghkojne jïh soptsestalleminie barka. Mijjieh residensh, vuesiehtimmieh, workshoph, performancelabbh, seminaarh jïh symposijh, soptsestallemeraajroeh jïh lohkemegievlie öörnebe. Daesnie sijjieh tjiehpijste tjiehpijidie sjïehtedibie jïh sijjiem soptsestallemasse prosessi bïjre jïh dïsse mij ‘ij riejries’. Vuartasjæjjaj eksponeeringe, jïh vuartasjæjjajgujmie maam låtnodh lea vihkeles mijjen ovmessie heannadimmine iktesth mejnie joem orreje mij gaajhkesidie gaahpode. Aaj daesnie mijjen soptsestalleme jïh dialååke jarngesne gosse tuhtjebe murreds mijjen guessiejgujmie soptsestalledh.

Lïhkesdajven kåansteprosjeekth
Jïemhten leene joekoen Sveerjesne, dovne dan sov stoere geografiske bijjelesgietjeste jïh barre aktene stoerre staarine, dennie leenen jarngesne. Bussetåarje Staaresne leenen jarnge gustie gaajhke valkese jåhta. Sijjie leenen vaajmojne. Daagkoe baaktoe dah gïeh gåabph edtjieh mïnnedh båetieh, jïh gosse seamman aejkien sijjie gusnie noerh gïeh minnieh maehtieh daestie asvedidh. Performance kåansten tjïrrh IntraGalactic arts collective sæjhta dam sosijaale gietjiem goerehtalledh, guktie almetjh akten sæjjan aktanedtieh mij iktegisth jeatjahtahta. Performancen faamoem jïh nuepiem kåanstevuekine vuejnieh gusnie maehtieh almetjistie almetjidie aelkedh barkedh, daesnie jïh daelie daennie sijjesne. Jis bussetåarjem leenen vaajmojne vuejniejibie jïh busseraasth mah dejtie ovmessie sijjide daennie leenesne jarngen staarine ektiedieh, dellie almetjh dah mah sijjide jieliehtieh.

’Rantan ekologije’ sæjhta vuesiehtidh guktie rantan mekanismh tseegkesovveme jïh guktie rantan mietie båånesje mij sööjmeslïgkije jåhta. Ussjedibie ’ekologije’ gosse ovmessie biehkieh aktanedtieh, jïh daesnie dah rantan biehkieh dah mah eevtjieh. Ussjedibie rantan bïjre mij sööjmeslaakan jeatjabistie dahkojste sååjhtoe, v.g gosse daaletje jåartaburrine åhtojde nåhkehtieh. Tomas Colbengtsson båata soptsestidh guktie lea gosse ietniengïelem dassa, dïhte mij rantan daan biejjien boelvide tsaapmeme gosse historijen tjïrrh nihtin jïjtse ietniengïelem nuhtjedh.

'Stovli gaskem' desnie sïjhtebe voejhkelidh vuesiehtidh dagkerem maam ij gaajhken aejkien man aelhkie vuejnedh, dïhte mij åajaldahkesne – åeniedamme ’stovli gaskem gahtjedh’. Daate aaj mijjen soptsestallemeprogrammen åejviebaakoe, dialååke almetji gaskem gïeh stovline tjahkan jïh baakoeh mah dej gaskem juhtieh.


___________________________________________________________________
‘Ecology of Violence’ relates to the construction of mechanisms of violence and how especially slow violence affects and inflics. We think of ‘ecology’ in the sense of interaction between different components, in this case components that cause violence. We think of the slow violence that is the bi-product of other actions, for example the mass extinction of insects following contemporary farming. Tomas Colbengtsson will be in dialogue on the implications of losing a language (to be deprived of a langugae), that is a violence towards current generations as a consequence of a historical ban.

‘Inbetween’ seeks out that which is not easily spotted, is overseen or which falls in the cracks. It is also the title of our programme of talks, dialogue between people and the spoken words that move between them.

__________________________________________________________________

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE

Programme: VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE
SEPTEMBER 21, 09:00 - 21:00
Open arrangement

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE invites you to take part in performances, the series of talks "mellan stolarna / stovli gaskem / inbetween" and the Busstorget magazine #2 fanzine workshop.

When: Saturday, September 21, 2019, 09:00 - 21:00
Where: Östersund bus station, Hamngatan 14, Östersund

VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE is a full-day public programme and part of IntraGalactic arts collective's work with Östersund bus station and Länstrafiken Jämtland. The project departs from performance as an art-form which investigates the role of art in public spaces. It is organised within Public Arts Agency Sweden’s initiative “Lokala konstprojekt” (Kunskapsnav offentlig konst).

The programme takes place during the project's Research Week #2 with artists Alicja Rogalska, Hiroko Tsuchimoto, Malin Ståhl and Anita Wernström. VÅLDETS EKOLOGI / RANTAN EKOLOGIJE / ECOLOGY OF VIOLENCE VIOLENCE invites you to take part in performances by the artists, the series of talks mellan stolarna / stovli gaskem / inbetween and Busstorget magazine #2 fanzine workshop.
The programme is held on the bus station in Östersund.

PERFORMANCE PROGRAMME
The performances are free and welcomes everyone.

9.00-11.00 Departs from Busstorget. Gather for departure at 09 from gate 10.
Collective action: Melancholy (Saturday)
Hiroko Tsuchimoto
Participate in the collective action Melancholy (Saturday). We travel together by bus to collect sticks in a forest. The artist proposes the collection of sticks as a non-productive activity, the melancholy, for individuals to recover, survive, cope and flourish beyond power structures.

Ongoing throughout the day.
Collective action
I leave my shoes at the door
Malin Ståhl
Taking one’s shoes off at the door is a habit that relates to the home. What happens to a place like Busstorget when its visitors take their shoes off at the door? Welcome to participate in this collective action and leave your shoes on one of the door mats placed at the Busstorget entrances.

Recurrent during the day.
I want to walk through the space like I am carrying grocery bags.
Anita Wernström

14.00-14.45
Gather at Länstrafiken’s information desk
Collective action: „It’s not the bus we are waiting for”
Alicja Rogalska
Explore waiting and reflect on specific issues on the personal, local and global scale. There is no need to prepare anything, you will be given clear instructions.


TALKS PROGRAMME
‘mellan stolarna / stovli gaskem / inbetween’
Location: Parked Länsbuss at Kyrkgatan / Busstorget.

The artists in conversation with an invited guest. The conversations take place in Swedish and English with a summary in South Sámi by Patricia Fjellgren.

11.00-12.00 ”What would you like me to do for you”? - guest Anna Gredander.
Busstorget belongs to everyone but still to noone. It almost has a life of its own. What is ability to change? Which paths do we choose?

13.00-14.00 To be bereaved of a language - guest Tomas Colbengtsson.
What happens when language is taken from you? Departing in Faamoe, the first artist monography in South Sámi, Tomas talks about language and identity.

15.00-16.00 Performance as public art - guest Andreas Roth.
Andreas, curator at Public Art Agency Sweden, talks about how performance as an art-form can take place and play a role in public space.

16.00-17.00 The body as archive - on site reactions.
Reflections and a summary of the day. What can one bring from a performance, what does it mean to oneself be the bearer of experience.


WORKSHOP
12.00-16.00 BTB - Busstorget-bladet #2
Drop-in-workshop: write and make a fanzine with journalist Malin Palmqvist. Busstorget-bladet is our own fanzine where your thoughts can be manifested. The theme for the second edition is ‘the Future’.
17.00 Release of BTB #2. Translation to South Sámi by Patricia Fjellgren.